statistics-item-3 資料最新日期:113-04-11

買賣移轉件數區分統計─依構造

統計說明:

本資料來源為「內政部不動產資訊平台」每季公告之「住宅買賣移轉筆數依構造區分」資料。 是指辦理所有權移轉登記之建物數量,移轉登記包括買賣、拍賣、繼承、贈與及其他。提供歷次高雄市買賣移轉件數依構造區分統計,以瞭解目前不動產各構造區間的交易情形。

     
*查詢範圍請勿超過18期

買賣移轉件數區分統計─依構造統計圖

 
高雄市111年至113年買賣移轉件數─依構造統計表 單位:棟
時間 高雄市 鹽埕區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 7 99 11,937 1,664 58 986 0 0 53 13 3 4
112 2 37 8,665 1,467 33 523 0 0 20 1 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 鼓山區 左營區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 29 1,228 19 5 33 5 1 1,236 22 1 337
112 0 3 278 5 0 8 2 0 338 5 0 84
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 楠梓區 三民區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 1 733 22 2 192 0 24 1,638 152 5 7
112 0 0 649 22 1 163 0 15 1,321 131 5 5
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 新興區 前金區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 5 227 7 0 5 0 12 225 4 0 11
112 0 3 197 6 1 6 0 0 239 1 0 3
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 苓雅區 前鎮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 23 494 55 0 30 0 0 709 125 4 106
112 0 16 446 38 0 19 0 0 619 116 4 69
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 旗津區 小港區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 9 18 0 0 0 0 553 74 0 6
112 0 0 9 14 1 0 0 0 478 62 0 3
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 鳳山區 鳥松區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 1,710 367 9 167 0 3 207 35 0 0
112 0 0 1,475 345 4 69 0 0 192 35 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 仁武區 大社區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 1 317 79 1 0 0 0 204 14 1 1
112 0 0 246 64 3 3 0 0 137 17 0 1
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 大樹區 大寮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 76 30 3 44 0 0 538 131 1 4
112 0 0 74 26 2 16 0 0 451 123 0 6
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 林園區 岡山區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 314 47 1 2 0 0 442 101 2 7
112 0 0 293 39 0 9 0 0 386 89 0 8
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 茄萣區 永安區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 72 14 2 0 0 0 18 8 0 0
112 0 0 46 10 3 1 0 0 20 9 0 1
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 橋頭區 梓官區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 129 33 1 1 0 0 111 56 0 2
112 0 0 121 33 0 3 0 0 74 54 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 田寮區 阿蓮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 0 0 0 0 0 0 36 16 1 1
112 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 0 4
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 路竹區 燕巢區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 136 30 0 4 0 0 96 30 0 4
112 0 0 77 31 1 2 0 0 101 21 0 3
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 彌陀區 湖內區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 18 15 1 0 0 0 200 46 0 6
112 0 0 9 10 0 3 0 0 161 32 0 5
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 旗山區 六龜區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 1 0 101 42 1 2 0 0 8 10 13 2
112 0 0 98 37 3 4 0 0 2 8 2 2
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 內門區 美濃區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 1 6 0 3 0 0 73 29 0 4
112 0 0 1 16 0 2 0 0 65 30 1 4
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 杉林區 甲仙區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 1 0 13 7 0 1 0 0 11 6 1 0
112 0 0 7 3 2 16 0 0 14 3 0 1
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 茂林區 桃源區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 那瑪夏區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
111 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0

備註: 1坪=3.3058平方公尺

資料來源:內政部不動產資訊平台
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down
 
realestate-a-title-2-up