statistics-item-3 資料最新日期:108-04-25

買賣移轉件數區分統計─依構造

統計說明:

本資料來源為「內政部不動產資訊平台」每季公告之「住宅買賣移轉筆數依構造區分」資料。 是指辦理所有權移轉登記之建物數量,移轉登記包括買賣、拍賣、繼承、贈與及其他。提供歷次高雄市買賣移轉件數依構造區分統計,以瞭解目前不動產各構造區間的交易情形。

     
*查詢範圍請勿超過18期

買賣移轉件數區分統計─依構造統計圖

 
高雄市106年至108年買賣移轉件數─依構造統計表 單位:棟
時間 高雄市 鹽埕區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 6 86 11,928 1,549 56 836 0 0 40 7 3 3
107 4 86 12,612 1,599 43 953 0 0 55 12 0 2
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 鼓山區 左營區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 35 1,598 18 3 34 3 0 983 33 2 355
107 0 37 1,504 9 0 26 1 1 1,278 21 1 446
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 楠梓區 三民區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 627 15 1 243 0 7 1,566 148 12 9
107 0 2 807 26 8 187 0 13 1,648 118 3 28
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 新興區 前金區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 2 377 5 1 2 0 4 210 1 0 2
107 0 3 324 4 0 1 0 4 219 2 1 5
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 苓雅區 前鎮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 35 702 27 0 10 0 0 732 107 3 67
107 0 21 665 38 0 4 0 0 734 101 3 63
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 旗津區 小港區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 10 11 0 1 1 0 604 60 1 2
107 0 0 6 10 0 1 0 0 674 64 0 12
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 鳳山區 鳥松區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 1,521 367 5 57 0 3 177 30 0 3
107 0 0 1,690 391 6 104 0 5 304 37 0 3
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 仁武區 大社區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 364 68 4 4 0 0 156 19 0 0
107 0 0 379 60 4 3 0 0 150 36 1 1
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 大樹區 大寮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 74 24 2 3 0 0 470 128 0 6
107 0 0 84 36 3 40 0 0 448 140 0 2
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 林園區 岡山區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 253 41 0 3 0 0 448 130 2 6
107 0 0 188 51 1 4 0 0 495 131 3 1
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 茄萣區 永安區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 118 14 2 0 0 0 22 4 0 0
107 0 0 83 7 1 0 0 0 19 3 0 1
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 橋頭區 梓官區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 139 40 1 1 0 0 82 53 0 1
107 0 0 108 44 1 5 0 0 143 50 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 田寮區 阿蓮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 0 0 0 0 0 0 45 19 3 1
107 0 0 0 0 0 0 1 0 32 21 0 2
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 路竹區 燕巢區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 154 42 1 1 0 0 105 21 0 5
107 1 0 166 43 1 1 0 0 90 26 0 1
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 彌陀區 湖內區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 11 19 0 1 1 0 154 29 0 4
107 0 0 24 15 0 0 0 0 131 18 0 6
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 旗山區 六龜區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 1 0 116 34 3 2 0 0 2 5 2 4
107 0 0 82 44 5 1 0 0 8 13 1 1
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 內門區 美濃區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 1 3 1 1 0 0 56 16 2 3
107 0 0 1 4 0 0 0 0 53 18 0 2
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 杉林區 甲仙區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 1 4 1 1 0 0 8 6 1 1
107 1 0 5 3 0 0 0 0 15 3 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 茂林區 桃源區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
106 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 那瑪夏區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
106 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0

備註: 1坪=3.3058平方公尺

資料來源:內政部不動產資訊平台
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down
 
realestate-a-title-2-up