statistics-item-3 資料最新日期:107-08-16

買賣移轉件數區分統計─依構造

統計說明:

本資料來源為「內政部不動產資訊平台」每季公告之「住宅買賣移轉筆數依構造區分」資料。 是指辦理所有權移轉登記之建物數量,移轉登記包括買賣、拍賣、繼承、贈與及其他。提供歷次高雄市買賣移轉件數依構造區分統計,以瞭解目前不動產各構造區間的交易情形。

 查詢種類 查詢條件:   
行政區分類:
*查詢範圍請勿超過18期

graphURL

 
高雄市105年至107年買賣移轉件數─依構造統計表 單位:棟
時間 高雄市 鹽埕區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 3 69 12,547 1,499 43 1,103 0 0 64 4 0 2
106 6 86 11,928 1,549 56 836 0 0 40 7 3 3
107 1 21 3,082 366 12 221 0 0 13 3 0 0
時間 鼓山區 左營區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 28 1,699 18 3 29 3 0 1,039 15 0 445
106 0 35 1,598 18 3 34 3 0 983 33 2 355
107 0 8 377 1 0 8 0 1 281 5 1 111
時間 楠梓區 三民區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 1 725 19 1 411 0 6 1,895 136 4 8
106 0 0 627 15 1 243 0 7 1,566 148 12 9
107 0 0 182 3 0 41 0 3 375 36 2 2
時間 新興區 前金區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 1 297 2 0 5 0 6 240 1 0 3
106 0 2 377 5 1 2 0 4 210 1 0 2
107 0 1 90 1 0 0 0 1 51 0 0 1
時間 苓雅區 前鎮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 24 609 39 1 35 0 0 694 78 6 55
106 0 35 702 27 0 10 0 0 732 107 3 67
107 0 7 171 13 0 2 0 0 179 28 1 10
時間 旗津區 小港區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 12 10 0 1 0 0 722 78 0 3
106 0 0 10 11 0 1 1 0 604 60 1 2
107 0 0 2 3 0 0 0 0 188 14 0 0
時間 鳳山區 鳥松區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 1,490 322 1 49 0 3 217 32 0 3
106 0 0 1,521 367 5 57 0 3 177 30 0 3
107 0 0 449 87 1 27 0 0 73 7 0 1
時間 仁武區 大社區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 395 73 2 1 0 0 146 20 3 0
106 0 0 364 68 4 4 0 0 156 19 0 0
107 0 0 96 10 2 2 0 0 38 6 1 0
時間 大樹區 大寮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 70 31 2 3 0 0 521 125 1 6
106 0 0 74 24 2 3 0 0 470 128 0 6
107 0 0 25 16 1 1 0 0 108 29 0 2
時間 林園區 岡山區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 199 55 0 7 0 0 505 116 1 7
106 0 0 253 41 0 3 0 0 448 130 2 6
107 0 0 39 7 1 2 0 0 118 33 0 0
時間 茄萣區 永安區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 107 12 2 0 0 0 19 4 0 0
106 0 0 118 14 2 0 0 0 22 4 0 0
107 0 0 30 1 0 0 0 0 3 0 0 1
時間 橋頭區 梓官區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 140 29 2 1 0 0 80 55 0 0
106 0 0 139 40 1 1 0 0 82 53 0 1
107 0 0 31 10 0 2 0 0 36 7 0 0
時間 田寮區 阿蓮區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 0 0 0 1 0 0 40 31 1 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 45 19 3 1
107 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 1
時間 路竹區 燕巢區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 126 36 1 4 0 0 80 24 0 9
106 0 0 154 42 1 1 0 0 105 21 0 5
107 0 0 30 9 0 1 0 0 23 3 0 0
時間 彌陀區 湖內區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 48 13 0 1 0 0 173 34 1 5
106 0 0 11 19 0 1 1 0 154 29 0 4
107 0 0 5 3 0 0 0 0 30 3 0 4
時間 旗山區 六龜區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 101 44 2 3 0 0 7 3 3 1
106 1 0 116 34 3 2 0 0 2 5 2 4
107 0 0 13 6 2 1 0 0 1 10 0 1
時間 內門區 美濃區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 1 4 0 0 0 0 74 24 4 3
106 0 0 1 3 1 1 0 0 56 16 2 3
107 0 0 1 1 0 0 0 0 10 3 0 0
時間 杉林區 甲仙區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 4 3 1 0 0 0 7 8 1 0
106 0 0 1 4 1 1 0 0 8 6 1 1
107 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0
時間 茂林區 桃源區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
鋼骨混凝土 鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 加強磚造 磚木石造 其他
105 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 那瑪夏區
年度   鋼骨混凝土
鋼骨鋼筋混凝土 鋼筋混凝土
加強磚造
磚木石造
其他
105 0 0 0 1 0 1
106 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0

備註: 1坪=3.3058平方公尺

資料來源:內政部不動產資訊平台
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down
 
realestate-a-title-2-up